Home

Sgu kartvisare

Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och. Kartvisaren Jordarter 1:200 000 Västernorrland ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar mer detaljerad jordartsinformation. Jordarter 1:750 000 Mittnorde Grundvatten­kartvisare. Här hittar du SGUs kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar. Du kan till exempel hitta uppgifter om brunnar och provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi SGUs kartvisare Källor Om kartan Detta är en utskrift från kartvisaren Jorddjup. Kartvisaren presenterar en mycket översiktlig yttäckande modell av jordtäckets mäktighet samt jorddjupsobservationer som samlats in av SGU. Jorddjupsmodellen har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata. Osäkerheten i beräkningarna ökar me

Kartvisaren - SGU

Den här videon demonstrerar SGUs kartvisare och förklarar dess funktioner. Videon innehåller: 0:00-1:24 Teckenförklaring, zoomfunktioner, hur man flyttar kar.. SGUs kartvisare Jordarter 1:25 000-1:100 000 Detta är en utskrift från kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000. Syftet är att ge underlag för analyser av grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor. Kartvisaren innehålle SGU

Jordkartvisare - SGU

Kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering Om kartan SGUs kartvisare Brunnar Detta är en utskrift från kartvisaren Brunnar. I kartvisaren kan du hämta uppgifter om en enskild brunns läg

Grundvatten­kartvisare - SGU

indelningen (fig. 1c, se även SGUs kartvisare Bergets ålder och Berggrund 1:1 miljon, www.sgu.se). Skillnaden jämfört med den ursprungliga indelningen (fig. 1b) i Bergman m.fl. (2012) är att den svekokarelska orogenen har delats in i olika litotektoniska enheter (fig. 1c) SGU ska avseende perioden 2018-2024 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodatastrategin SGUs kartvisare Maringeologi Syftet med kartvisaren maringeologi är att tillgängliggöra information om havsbottnen inom svenskt kontinentalsockelområde. Kartvisaren består av fyra huvudlager varav tre är lagren Maringeologi 1:500 000, 1:100 000 samt 1:25 000 där sistnämnda är den mest detaljerade produkten kartvisaren.svenskakyrkan.se Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet Få hjälp engagera dig eller delta i en aktivitet Du är välkommen oavsett vem du ä kartvisare- SGU Sveriges geologiska undersökning Y O In SGU Sveriges geologiska undersökning . SGU underordnat basisk metavulkanisk bergart (2,3 miljarder Sr) Basisk metavulkanisk bergam banded silikat-karbonatbergart, serpentintt (2,3 miljarder Sr) Grant, pegmattt (I miljatder Sr

 1. gissning är att detta kommer att köras på lösa boliner
 2. Översättning mellan klasser i SGU:s kartvisare och klasser för modermaterial i MACRO-DB 2016-06-10 SGU skala 1:50 000 Jordart, grundlager MACRO-DB klass Berg 8 Bleke och kalkgyttja 2 Blockmark Inte relevant Fanerozoisk diabas 8 Finsand 5 Flygsand 5 Flytjord eller skredjord 3 Glacial finlera 3 Glacial grovlera 3 Glacial grovsilt-finsand 5.
 3. eraltillgångar . Här finns information om bland annat malmer,..
 4. På havochvatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 5. Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 10 apri12017 mottagit rubricerat arende f6r yttrande. Med anledning av detta vill SGU framf6ra f6ljande. De omraden f6r den planerade gasledningstrackningen, som ar belagna i narheten av gransen for svensk ekonomisk zon (EEZ), bade pa dansk och finsk sida, men ave

SGUs kartvisare Källor Om kartan Detta är en utskrift från kartvisaren Jorddjup. Kartvisaren presenterar en mycket översiktlig yttäckande modell a 4 Planbeskrivning Planbeskrivning 5 Uppdrag Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrog 2016-11-29 § 516 åt (förvaltningen) planavdel-ningen att upprätta detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406

Såhär använder du SGUs kartvisare - YouTub

SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som kan vara till hjälp när markens beskaffenhet ska bedömas: Fastmark, Förutsättningar för skred i finkornig jordart, Genomsläpplighet samt Stränders jordart och eroderbarhet Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det fi..

SGU

2018-sep-13 - Denna pin hittades av Carin Malmqvist. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Nytt verktyg från SGU mot stranderosion Av jmhogberg | måndag 9 mars 2020 kl. 13:38. Informationen visas i en ny webbaserad kartvisare med resultat från kartläggningar i kustzonen i Skåne, Halland och västra Blekinge. Gå till SGUs nya kartvisare Stranderosion och geologi,. Digitala geologiska kartor kan laddas ner från SGU:s kartgenerator: SGU:s kartgenerator Det går också bra att titta på digitala geologiska kartor över Sverige i SGU:s kartvisare Senast ändrad 28 november 2019 15:4

Jordarter 1:25 000-1:100 000 - SGU

SGU har nu färdigställt arbetet med att kartlägga stranderosionen längs Skånes kust.Resultatet, som visas i form av digitala kartvisare på SGUs webbplats och en slutrapport, är en. Ny kartvisare över svenska havsområden! I kartan finns bland annat information om sedimentets utbredning på havsbotten och havsbottens uppbyggnad på djupet. Du hittar även information om organiska.. sgu.se Om Gruvkartor Sedan oktober 2011 pågår skanning av gruvkartor vid Bergsstaten i Falun Här finns kartor från hela Sverige utom från de fyra nordligaste läne Sid. 1 © Pratensis AB 2016-2019, får kopieras och spridas om källan anges! Version 19-02-04 Anläggning av ängar Innehållsförtecknin Emil Vikberg Samuelsson-Vilka-data-gommer-sig-pa-sgu 1. Vilka data gömmer sig på SGU? Emil Vikberg Samuelsson 2019-10-23 2

Kartgenerator - SGU

apps.sgu.se För att sguse ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor cookies på webbplatsen Läs me 2 Planbeskrivning Planbeskrivning 3 Uppdrag Byggnadsnämnden uppdrog 2016-12-08 §382 åt (förvaltningen) planavdelningen att upp-rätta detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 och genomföra samråd

SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag 15.9.2020 10:15:00 CEST | Pressmeddelande. Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. Inrapporterade brunnar visas på kartvisaren för brunnar på SGU:s hemsida. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar

Över till vår kartvisare SGU Sveriges geologiska undersökning Geological Survey of Sweden . Sårbarhetskarta för grundvatten utifrån räddningstjänstens behov Umeå kommun Skala 1:50 000 20K Umeå NV so Testkartan är framtagen av Eva Jirner Lindström ino Opensource och WMS på SGU •Jonas Holmberg & Johan Olsson. •north (allmän info, byt kartvisare) •west (lagerlista, sök, minikarta, kan döljas) •east (detaljerad info, kan döljas) •south (mousePosition) •center (kartan) Lagerlistan •Transparens •Aktivera lage Om brunnen används så har du en pump i botten, den kan sitta 70 meter ner, men vanligare är 30-40m. röret du ser är då förmodligen adaptern, den gör att man sticka ner ett rör med gänga på, skruva på adaptern och lyfta upp pumpen via slangen som sitter fast under adaptern. adaptern är som en snabbkoppling i sidan på borrhålet. det enda som inte stämmer med min gissning är att. SGU är expertmyndighet för frågor om berg, SGU har också en kartvisare över källor i Sverige, som bland annat används av Svenska Källakademins medlemmar:. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-kallor.html SGU källor i Sverige, tryck på en källprick/gla

4 SGU Berggrundskarta skala 1:1 000 000, SGU Kartvisare, www.sgu.se. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Avfallsdeponi Moliden 2017-10-30 6 Figur 4. Jordartskarta från SGUs karttjänst (www.sgu.se) med det aktuella objektet inringat. Fältundersökningar Provtagningspunkte Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet. Din brunn kanske därför redan är registrerad. I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen och kan komplettera om det behövs Inventeringsworkshop 1. Inventeringsworkshop Förarbete, fältarbete och utvärdering 2. Gruppindelning Susanne Liinanki Länsstyrelsen Västerbotten Viktor Tsiamis Länsstyrelsen Dalarna ChriStina Strömberg Länsstyrelsen Västerbotten Kerstin Wörler Länsstyrelsen Västernorrland Olle Kellner Länsstyrelsen Gävleborg Annika Lundmark Länsstyrelsen Jämtlands län Kajsa Bovin SGU Jenny. SGU. Kartvisare jordarter 1:25 000-1:100 000 . 8. SGU. Kartvisare brunnar . 9. Ibid . Kv. Diana, Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport 190328 . 10 (11) 4.2 Skyddade områden . Väster om undersökningsområdet finns vattenskyddsområdet Skövde. I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen. SGU:S kartvisare. Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen. Läs mer om brunnsarkivet på SGU:s hemsida. Denna sida uppdaterades 2019-09-05

Sgu kartvisare - Bilar for familje

Lerhalt - enkel kartvisare 160105: description: Lerhalt i matjord Här visas beräknade värden av matjordens lerhalt. De beräknade lerhalterna har en osäkerhet som varierar i olika regioner och i olika skalor. Medelfelet är 5,6 % ler. I enskilda rasterceller kan felet vara större Registrera din brunn hos SGU. SGUs Kartvisare (välj Brunnar för att se Brunnsarkivet) Provta ditt dricksvatten. Senast ändrad: 2019-12-10. Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR. I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen. SGU:s kartvisare Brunnar; Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen. Kontakt. Jenni Arvidsson. Miljöinspektör

Kartvisare

 1. brunn är att den är ca 90m djup
 2. Svetsade ihop en egen variant på @Mardigan lösning igår och den underlättar verkligen. Tyvärr sitter röret som berget i leran men nu är det iaf ca 60-70 cm helt fritt under röret. Provade med mer vikt på stupstocken men det resulterade i att klämman inte orkade vikten och gled ner längs röret
 3. Utvecklingsplan för Vassara-Sandviken Antagen kommunfullmäktige 2017-04-10 I NATUREN OCH CENTRU
 4. • I SGU:s remissvar (SGU dnr 33-2375/2016) framförde vi sammanfattningsvis: •att avstyrka att förändringarna genomförs i enlighet med utredningens förslag. SGU förordar istället en alternativ lösning, den som i utredningen kallas C, vilken innebär att dagens hushållningsbestämmelser bibehålls med vissa kompletterande åtgärder
 5. Kartvisare hos sgu. Sveriges Geologiska Undersökning har en kartvisare där man genom att välja brunnar kan få fram data för befintliga bergvärmeborror. SGU kallar dem för energibrunnar. DOKUMENT Bergvärme på djupet Välj rätt värmepump. TESTER Bergvärmepumpar - mätningar i hus
 6. Genom SGU:s kartvisare finns mängder av kartor tillgängliga. Relevanta kartor kan vara, berggrundskartor, jordartskartor, grundvattenkartor och kartor för genomsläpplighet
 7. I SGU's kartvisare av brunnar kan du kontrollera om din brunn finns registrerad. Uppgifterna om brunnar som är rapporterade via formuläret publiceras fortlöpande och visas i SGU´s kartvisare. Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen

kartvisaren.svenskakyrkan.se Välkommen till Svenska kyrka

 1. SGU har sedan 1970-talet undersokt, systematiskt, reguljart och pa nationell basis, svensk haysbotten (territorialhav och ekonomisk zon). Darigenom har SGU byggt upp bade kunskaper och databaser om svensk haysbotten. De maringeologiska databaserna bestar av hydroakustiska datamangder, dokumentation av sedimentprover oc
 2. eralrattigheter-sv.html. Här är karta över inmutningar i Sverige, gröna är tillstånd att undersöka
 3. Lördagen den 14 september är det Geos Dag. På Sveriges geologiska undersökning firar vi detta genom att arrangera en rad aktiviteter runt om i landet. I..
 4. Särskilt utlåtande Översiktsplan - ett livskraftigt Sorsele 2030 2018-08-13 Slutgiltig version av särskilt utlåtande 4 I MKB:s första punkt i avsnitt 7.2 Bedömningsgrunder framgår endast första stycket av miljöbalken 3 kap 5 §, vilket kan misstolkas som att det är rennäringens riksintress
 5. erar aven moran, moranlera, glaciallera och sand/grus den oversta metern av haysbottnen
 6. stone vid något mättillfälle har varit

Utöka GA för väg Sida 4 Byggahus

4 INLEDNING Följande dokument är till för att informera om hur SGU arbetar med att framställa och hantera digital kartografi. Bakgrund Tjänsten Kartvisare lanserades på SGUs webbplats Då användes ArcIMS som kartserver lanserade SGU WMS-tjänster i version övergick vi till Geoserver som kartserver och våra WMS-tjänster lanserades även i version Datalagring görs i PostgreSQL/PostGIS Myndighetens kartvisare innehåller för närvarande en karta över cesiumnedfallet efter Tjernobylolyckan och en karta som redovisar halter av cesium-137 i vildsvin skjutna på olika platser. Miljödatabasen. (SGU). Alla mätvärden redovisas i 1986 års nivåer,. Syftet med kartvisaren Gammastrålning, uran är att visa halten av den radioaktiva isotopen U-238 (uran) i marken. Uran förekommer naturligt i berggrunden och jordarterna och mätningarna visar koncentrationen i den allra översta delen av marken. Uranhalten redovisas som Becquerel/kg samt i miljondelar (ppm) SGUs kartvisare Gammastrålning, uran Uranhalten redovisas som Detta är en utskrift från kartvisaren Gammastrålning, uran. Syftet med kartvisaren är att visa halten av den radioaktiva isotopen U-238 (uran) i marken SGU- Gruvkartor Kartvisare Kartgenerator Äldre gruvkartor Sökning sker på gruvans eller gruvfältets namn, kommun, socken och län. Webbtjänsten Gruvkartor är en är en databas med inskannade och metadatasatta kartor över gruvor i Sverige

Digital karttjänst visar Sveriges malm- och

Site title of www.sgu.se is Start. IP is 84.19.147.169 on Microsoft-IIS/8. works with 2156 ms speed. World ranking 598168 altough the site value is $3 612.The charset for this site is utf-8 Figur 3. Geologiska förutsättningar (SGU). 4 Hydrogeologi Det tunna moräntäcket på fastigheten gör att det inte existerar en fri grundvattenyta i de lösare jordlagren. En fri grundvattenytas nivå under markytan följer normalt i de flesta jordarter marktopografin på en definierad nivå. De topografiska förhållandena på platse Registrera din brunn hos SGU Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd Varför SGU? •Lång erfarenhet av att ta fram kartvisare och tjänster för geografisk information. Varför visualisera - syfte •Var i landet satsningar sker •Vilka arbeten utförs •Varför görs insatser •Följa det löpande arbetet. Teknisk plattfor Sveriges geologiska undersökning Vi kan berg, jord och grundvatten! The Geological Survey of Sweden (SGU). We are the government agency who widens the knowledge of geology - bedrock, soil and groundwater

Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer nu med

SGU - Kartvisare Interaktiva kartor över Sveriges berggrunder, jordarter, grundvatten, källor, mineralproduktion m.m. SGU undersöker Sveriges geologi och mineralhantering. (SGU = Sveriges Geologiska Undersökning) Paleoarchive (.pdf) NYTT SGU kommer fortsätta att ha fokus på vattenförsörjningen och särskilt utsatta områden. Två nya typer av områden är urbana områden och rasriskområden. När det gäller funktionalitet och sökmöjligheter på SGU:s hemsida, kommer kartvisaren att utvecklas med fler funktioner och information

SGU lanserar fyra nya kartvisare Miljösamverkan Västerbotte

 1. 7 Digitala kartor från SGU 7.1 Jordart, jordlager 1:1 miljon Syftet med kartvisaren Jordarter 1:1 miljon är att återge huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet
 2. Hej, Vi har precis köpt ett hus. En villa byggd -71. Räknas som enplans men är uppdelad i 3 halvplan och plus en källare så totalt 4 plan då det är..
 3. SGUs information hittar du här • www.sgu.se - GeoLagret - Kartvisare - Kartgenerator - Appar - Geodataportalen - Wms-tjänster • [email protected] 8. www.sgu.se 9. Geolagret 10. SGUs kartvisare 11. Kartgenerator 12. Appar 13. Tillgång till SGU-data via Geoportalen (www.geodata.se) 14. DA: 68 PA: 66 MOZ Rank: 12. GeoLagret.
 4. Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000-1:50 000 består jorden i området av isälvssediment huvudsakligen innehållande sand. Väster om området övergår isälvsedimenten till att vara mer Nedan redovisas utdrag från SGUs kartvisare gällande gammastrålning, uran. Marken i område
Grundvattennivåer i oktober

SGUs Kartvisare - YouTub

 1. 4.2.4 Observationer av lagerföljder i SGU:s verktyg kartvisaren Observationer av lagerföljden har studerats i totalt 13 observationspunkter i området Spandelstorp, sydväst om detaljplaneområdet, i SGU:s verktyg Kartvisaren, se figur 7. Av de studerade lagerföljderna framgår att ytjordarterna består av finsedimen
 2. Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommu
 3. SGU har nyligen lanserat en kartvisare som med ganska hög precision visar utbredningen av sur sulfatjord. Den är inte helt exakt, men ger god vägledning. Av kartan framgår att det finns ovanligt mycket sura sulfatjordar i just Mellanbygden
 4. Vattenkällor med Valter. 63 gillar. Upptäck och vårda källor med vatten

18 •Stilmallar för metadata fungerar nu även i Firefox •Skalstock och koordinater visas i Kartvisaren •Zoomning i Kartvisaren till fasta skalintervall (skalintervallen är dock ojämna, åtgärdas vid revision i december) •Fler funktioner på lagernivå i Kartvisaren; det går nu att ändra transparens och sortera ordningen •Teckenförklaring går att visa för ett enskilt lager om. Se Sgu Grundvattenkarta Fotogallerieller søg efterGrundvattenkartan Sgu sammen med Fil De Fer. Start. Grundvattenkartan Sgu. grundvattenkartan sgu. Hydrologi r lran sgus p jordens sgus sgus kartvisare.SGUs. Csgoexchange Price List fotografi. Frarbete: sgu:s jordartskarta, grundvattenkarta. Grundvattenkartan Sgu fotografi

SGU - StartFörbättrad information om jordarter i prioriterade områdenFlygmätningar ska hitta grundvatten på ÖlandLågflygning i BergslagenÅkermarkens jordartskartor – SGU och JordbruksverketHugelsta skjutfältNy geologisk information till underlag för projektering av
 • Vat number sweden.
 • Matsedel gotland.
 • Valle skistar.
 • Allmänna domstolar.
 • Lindholms gävle.
 • Förbandslåda ikea.
 • Penningköping spel.
 • Arucas romfabrik.
 • Donatella versace daniel versace.
 • Svensson svensson youtube.
 • Klander av arvskifte.
 • Knäcka nacken farligt.
 • Logga in bankid.
 • Små einsteins.
 • Stones kostym.
 • Größter skatepark deutschlands.
 • Ica väst schenker.
 • Rumors record.
 • Traders hotell kuala lumpur.
 • Phil collins in the air tonight chords.
 • Ilven ursache.
 • Java download jdk 9.
 • Tanzen 50 plus münchen.
 • Block talja utväxling.
 • Chrome update adm.
 • Sats hornstull öppettider.
 • Testosteronbrist hos män.
 • Bayerwald bike.
 • Vad är en rättsutredning.
 • Carboxyl ester.
 • Hur bildas olika moln.
 • Keane manchester united.
 • Religion in eritrea.
 • Spika i betongvägg.
 • Sächsische schweiz wandern.
 • Instagram insert line break.
 • Blåsljud valp växa bort.
 • Wunstorf innenstadt.
 • Libya flag.
 • Indian regular visa.
 • Upplevelsepresent dalarna.